Chamber

Sentinel

แต่งกายครบชุด อาวุธจัดเต็ม Chamber นักออกแบบอาวุธชาวฝรั่งเศสจะยับยั้งผู้บุกรุกด้วยความแม่นยำอย่างร้ายกาจ เขาใช้คลังแสงสั่งทำพิเศษของเขาเพื่ิอป้องกันพื้นที่ และเด็ดหัวศัตรูจากระยะไกล และมีแผนสำรองที่เหมาะสมสำหรับทุกแผนการ

Sentinel

แต่งกายครบชุด อาวุธจัดเต็ม Chamber นักออกแบบอาวุธชาวฝรั่งเศสจะยับยั้งผู้บุกรุกด้วยความแม่นยำอย่างร้ายกาจ เขาใช้คลังแสงสั่งทำพิเศษของเขาเพื่ิอป้องกันพื้นที่ และเด็ดหัวศัตรูจากระยะไกล และมีแผนสำรองที่เหมาะสมสำหรับทุกแผนการ

ทักษะพิเศษ

Q - Headhunter

ใช้งานเพื่อติดตั้งปืนพกหนัก ใช้ปุ่มยิงเสริมเมื่อติดตั้งปืนพกเพื่อเล็งผ่านลำกล้อง

พวกเราคือกำลังรอ